Малък сокол/Falco columbarius - Фотограф: Радослав Цветков
Малък сокол/Falco columbarius - Фотограф: Младен Василев
Малък сокол/Falco columbarius - Фотограф: Борис Белчев

Малкият сокол  или още Чучулигар, е сравнително дребна птица от семейството си, срещаща се и в България. Размерите са му подобни на керкенеза, размаха на крилете достига около 60 см. Тялото му е сравнително тънко и елегантно.

Разпространение и биотоп

Прелетна птица, среща се в по-голямата част на Европа, Мала Азия и някои части на Азия. В Европа гнезди на Скандинавския полуостров, в балтийските страни и Русия, на север от Москва. В Ирландия, Исландия и западните части на Великобритания води уседнал начин на живот, а в цялата останала част на Европа и Мала Азия може да бъде срещнат като зимуващ вид. Обитава тундра, полутундра и иглолистни гори, по време на зимните миграции може да се срещне и в друг тип области, но като цяло не силно залесени.

Допълнителни сведения

На територията на България се среща много рядко и е обявен за защитен вид.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Falco_columbarius

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.